Qui som?

PRESENTACIÓ     
Benvinguts a la pàgina web de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Montgai. L'associació de voluntaris és una organització de caràcter voluntari i altruista, constituïda amb la col·laboració de l'Ajuntament de Montgai. 

QUE SOM?     
La protecció civil és un servei públic, on la màxima autoritat en l'àmbit municipal és l’alcalde, orientat a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. 

S'enten per calamitats públiques aquelles situacions d'emergència poc freqüents i amb un abast ampli més enllà de l'habitual.

QUE FEM?     
D'acord amb la llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, les finalitats bàsiques de la protecció civil són: 
  • La previsió dels riscos greus, entesa com a anàlisi objectiva i localització al territori d'aquests riscos. 
  • La prevenció com a conjunt d'accions encaminades tant a la disminució dels riscos com a la detecció inmediata.
  • La planificació i l'organització de la resposta en cas d'emergència. 
  • La intervenció per anul·lar-ne les causes i minimitzar-ne les conseqüències.
  • El restabliment dels serveis essencials i la recuperació de la normalitat. 
  • La informació i la formació de la població susceptible de ser afectada.